С любовью к Шории!

Пурунғу чооқ тағ ээзинең аара

Пир артел Падыған тайғазынға аңнап чӧрген. Иирде аңчылар одаға энкелип апшыйды ныбақ ыстырдылар. Анаң узупердилер. Тӱнде одаға тижи кижи келди. Апшыйды қыраберди. Апшый ӱн пербеди. Отқа одун салып тӱнӱбе одур шықпарды.

Эртен одағдаң шықты. Мылтығын азынғанче шығып аңнап қуштап парысты. Қорумға четти. Қорумда тӱндӱк ошқаш кол полтур. Қырығында қар эртпартыр. Тӱндӱктең ийги албыға шықкелдилер. Ташқа кирип чажынмыстылар. Аңчы кижи чағынап келип, тӱндӱктең кӧргенин — тағ иштинде тижи кижи одурчатыр. Ааң қыйында албығалар кӧп полтур. Аны кӧрген апшый ол тағдаң одағына парыбысты.

Тағ ээзи албығаларды ӧстӱрӱп, аңчыларға ыстырча. Кӧӧленген аңчыларынға кӧп перча. Тӱндӱгӱнең албығаларды шығарча. Ачыққа парар алында эпчибе қонғанда тағ ээзи албыға пербенча.

Чооқтанчық: Калар сӧӧғы, Прас алтынғызы

Ном: «Шорский фольклор» Н. П. Дыренкова, 1940 чыл
Шор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова

Опубликовал
Автор и разработчик сайта tadarlar.ru

Комментарии

Смотрите также

Обратная связь