С любовью к Шории!

Пурунғу Орбун алында чатчыған кижилер эски чуртаң келген полтурлар. Эски чуртқа анда чатқан полтур (анда чаттырлар). Амдағы чатчыған алдаң тӧрт персте тӧбере. Анаң чабал ағрығ шықкелип қалық-чон кӧшӱп парыбыстырлар. Парис кам чабал небе — айна акелип, тӱжуртӱр.

Ол тем кӱскӱде полтур. Аңчы кижилер — эр кижилер эмде чоқ полтур. Ачыққа парған шен полтур. Анаң ачықтаң айланкелгеннери — эмдеги кижилери парчазы ӧлпартырлар. Қайзы пашқа аймақтарға парыбыстырлар. Анаң аара наа черге келип чадабертилер, қайзы чону ӱлӱк теп, черге парчаттырлар. Амды ол аймақтың Сарығ Кӧл теп, ады полча. Қайзы кижилер Ӧреғаал теп, аймаққа кӧжӱп парыбыстырлар, Предек теп, аймаққа чатылар. Кӧбӱзи чон Орбун теп, аймаққа чатчалар.

Эски чуртқа чатқан чон Орбун теп, аймақта чатчалар. Ийги сӧӧк чон: пир сӧӧгӱ челей теп, сӧӧк, ийгинчизи четибер теп, сӧӧк. Апший кижилер эски чурт теп, аймаққа чатқанып уңнапчалар. Парчын сӧӧк кижилер ӧзалинаң чатқан полтурлар.

Чегирбе пир чылда кӧзӱп парыбыстылар. Орбун кижилери қадығ чылдан аара (аш ун чоқтан аара) Сағай черинге кӧш парғаннар.

Анда чииш пар полған (Сагай черинде). Орбун аалда чатқалған он ийги кӧш кижи чатқалған (он ийги эмнер). Анда иштегеннер, аңнағаннар, палықтағаннар. Қайы кижилер кептерин, малларын орнажып чиигеннер. Кижиге иштеп-келип чатқаннар ылар анда чегирбе ӱш чылға, тӧрт чылға тӧӧнче чатқаннар. Анаң пистиң-да ун аш чарабысқан перген, анаң қанче-ле кӧшкен чон нандыра келеберген.

Номдан «Шорский Фольклор» Н. П. Дыренкованың,
расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова

Опубликовал
Автор и разработчик сайта tadarlar.ru

Комментарии

Смотрите также

Обратная связь