С любовью к Шории!

Алыптығ ныбақ «Қааннаң чабыс Қан-Перген» пажалғаны

Қайчы С. С. Торбоковтың алыптығ ныбағы

Пурун пурун полчадырзын,
Пурунғу тӧлден соонда полған,
Амдағы тӧлдӱн алдында полған
Чеген келе тӧзелер темде,

По чер полза чайалар шенде.
Қалақ пыла тағ пӧлер шенде,
Қамыш пыла суғ пӧлер шенде.
Арыг кӱнӱң шығыжы чаннаң
Арығ кӱнӱң қонужунға тебе

Чайқалып келип ақ талай аға пертир.
Орӱлӱп келип ақ тасқыллар турчадырзын.
Чер чарылып кӧк ӧлен ӧзӱп,
Кӧк торчуқтар кӧглеш турған тем полтур.
Ағаш чарыла, пӱр қактала ӧзупчадыр,

Ақ чакейбе ағарыпчадыр,
Кӧк чакейбе кӧгеришчадыр,
Ақ талайды қаштап келип,
Қазын ағашқа пӱр ӧзӱп шығарда,
Қалық-чон чада пертир.

Терек ағашқа пӱр қақтала ӧзерде,
Текши калык чайалып чада пертирзиң,
Тил уңнашпас чон полғанче.
Ақ тасқылды поруғлап келип,
Қузуруқ пазыжа тӱк пилишпес

Шак по черде мал турупчадырзың.
Адаң керези шак по черде
Аптығ чурт полғанче
Энең керези эштиг чурт полғанче.
Улуғ чурттың тен орта черде,

Ақ талайдың чалбак пӱкте
Алты азақтап пӱдӱрип салған,
Айга-кӱнге сустанғанче
Алтын ӧрге турчадыр.
Алтын ӧргениң алтын мақыш тӧзӱ черде,

Ат кодыра тартып шықпас,
Алты ӱйелиг алтын шарчын турчадыр.
Алтын шарчын тӧзӱ черде
Таскыл шени ай қара ат полза
Пағлалып турупчадырзын.

Чабыс келген пулуттар пу аттың
Чалбак тӧштен чара шабылып турғаны,
Пийик келген пулуттар понун,
Ийги кулактаң пӧле шабылып эртипчедир.
Ай танадаң иш пырлапчадыр,

Ала қарақтаң шағын шачырапчадыр.
Алтынғы эрди алты карыш,
Салбыйып тӱже пергенче,
Ӱстӱнгӱ эрди ӱш қарыш келе.
Салбыйып тӱжӱп парғанче.

Ат қарызы ат пола пергенче.
Алтын понуң эзери полза
Айче келе шалыш турғаны.
Кӱмӱш понуң чӱгени полза
Кӱнче сустап турғаны.

Номдаң «Миры шаманов и сказителей», Д. А. Функ. Пассалғаны, кӧчӱргени — С. С. Торбоков, 1958 чыл.

Опубликовал
Автор и разработчик сайта tadarlar.ru

Комментарии

Обратная связь