Тадарлар.ру

Шорские мужские и женские имена

Примечание: Ударение в шорских словах обычно падает на последний слог.

Мужские имена

Ааби, Агаза, Агжам, Аймахча, Алчок, Амас, Анис, Антис, Апрой, Арин, Армед, Арник, Аропай, Арӱк, Арчинай, Астаанчы, Астам, Астапий.

Бадан, Байрам, Байчо, Бахтан.

Зенька.

Кадыяк, Казагаш, Казачий, Казыр, Кайбачи, Кака, Калан, Камир, Кан, Канан, Қаңза, Канзычак, Канис, Каньша, Каргей, Карке, Карол, Касинке, Каске, Катай, Катый, Качый, Каштак, Каштик, Керат, Кихвай, Кичкой, Киштэбей, Козачан, Қоқан, Кокурушен, Конан, Кукуштай, Кунерка (Кинерка), Кускарак, Кускун, Кускурук, Кухтун, Куштай, Кыкара, Кыспар, Кыстай, Кычан, Кэштен.

Лаванка

Макай, Манак, Манчин, Мигам, Минай, Мукай, Муққа, Мустаққай, Мыгай.

Нигай, Низах(ш), Ниипча, Нике, Носеб, Носяк.

Оғудун, Оду, Окан, Онашка, Онус, Опа, Опчун, Оскучек, Острей, Очан, Очубай.

Паби, Пабыдак, Пайбок, Пайдван, Пайдон, Пайрам, Пайсюк, Пакит, Панька, Панюш, Папуш, Пари, Парий, Паруш, Пасинька, Паска, Пасьян, Патрус, Петке, Поачак, Попик, Поркай, Постий, Постуй, Пронька.

Салдам, Санаан, Санабай, Сандай, Санпар, Саньча, Саппаш, Саран, Сараник, Сарыбаш, Сарыг, Свенчи, Сенат, Серенеш, Силбен, Содан, Сойбан, Сонит, Сонук, Суманек, Сурагаш, Сымпер (Сампир), Сыспанам.

Табачурик, Тадык, Тайван, Такен, Тако, Талай, Таптак, Тарламп, Тибекай, Тибижи, Тодай, Тодыш, Толай, Топыр, Торбай, Тордай, Торчак, Тостан, Тоттолуш, Тохтый.

Уизскей, Укенек, Укоунек, Улерий, Уноспкай, Учинек, Уштей.

Хандус

Чабаг, Чабан, Чаркӧп, Часкин, Чаян, Ченаш, Чобачи, Чубек, Чудек, Чуйвал.

Шадраш, Шапқай, Шелтран, Шелтрек, Шердей, Шопчи, Шордай, Шулбай.

Элго

Янка

Женские имена

Азычек, Аказек, Ақа, Алык, Аңчак, Аонак, Арькинек, Асту, Атачак, Атлас, Атогай.

Байгаш, Бахтан, Безари.

Возарне.

Епенек, Ерлен, Еч.

Иркиней, Ирнана, Истык.

Кажи, Кайбырна, Кайдаш, Какайка, Каки, Каклук, Какмагаш, Кандай, Кандык, Карабаш, Карагыс, Каташ(ка), Кахсотай, Качей, Кешен, Кзлай, Кириак, Кирпей, Кичинек, Когоеш, Колкеган, Комдай, Кочеш (Койчеш), Кочуктегемн, Ксыдай, Куйга, Кукиник, Кустек, Кыстай, Қарлыгаш, Қуу.

Магитай, Манешка, Манит, Манкаш, Манкей, Ману, Мапах, Мараш, Мартук, Матай, Мачкай, Мешнай, Молги, Монаш, Моншан.

Навах, Накеш, Нанача, Наний, Напары, Наста, Натарий, Никеш, Ниска, Нонэкэ, Нопей.

Ок, Окан, Онари, Онарк, Онурка, Ораш, Оспочак.

Пабке, Пабок, Пайбанак, Пакстам, Педже, Пекаш, Пелесту, Пойду, Пойлу, Пончакей, Пончана, Поотый, Пошугэга.

Сайбонак, Саймен, Сайраш, Санаган, Санан, Сарсык, Сарыга, Сойбан, Сомлей, Сонам, Соснаваш, Судай, Судак, Сульмин, Сучек.

Тааник, Тайник, Такак, Таннак, Татни, Тетек, Тистык, Тоглан, Тойбур, Токлай, Тонори, Тонюк, Торшна, Тоты, Трамипай.

Чакей, Чезари, Ченари, Ченок, Четак, Чонокей, Чукей.

Шалбан, Шортугаш, Шотька.

Эзерис, Элми, Элярка, Эркеми, Эркеней, Эстабей, Эствей.

Мужские имена в героических сказаниях

Аба Қулақ, Ай Қан, Ай Қар, Ай Маныс (лунный шелк), Ай Мокке (герой, силач, почерпнувший силы от луны), Ай Толай (полнолуние), Ак Кобелек, Ақ, Ақ Қан, Ақ Қулун, Ақ Паш, Ала Бей, Албан Моко, Алдан, Алтын Қуш, Алтын Қылыш (золотой меч), Алтын Мерик, Алтын Моккен, Алтын Ок, Алтын Сом (золотое отраженье), Алтын Тайчы, Алтын Тонус, Алтын Чекпеен, Астанчо, Кӧк Қартыға, Куюк, Кыдат Кан, Қан Мерген (Перген) — хан меткий стрелок, Қан Пелек, Қара Қаан, Қара Қылыш, Қара Молат (черная сталь), Оқ Салғын, Салғын, Талай (море), Тоспан, Чаш Кӧӧк, Чаш Ӧлен, Чес Алып (медный богатырь), Эрес Тайчы

Женские имена в героических сказаниях

Азым Арығ, Ақ Торғу, Алтын Арығ, Алтын Кӧӧк, Алтын Тана, Алтын Торғу, Келим Қыс, Кӧк Пурба, Кӱмӱш Кӧӧк, Қаан Қыс, Қан Кӧӧк, Қунарық, Қыр Ӧлен, Час Кӧӧк

 

При подготовке страницы использовалась литература: