Қузуғаш (чооқ)

Прас пажында Шодроводаң ӧре  шыққанда пир улуғ қайа ӱстӱнде улуғ қузуқ ӧстӱ. Тазылларыба таштарға тудунуп кичигден ала ӧзӱп пир чӱс артық чаш турубусту. Қайдығ чозақпа аңжен чаш қуруғ ташқа тудулду, пирда кижи уңнаванча. Салғыннар аны пӱгӱп, сындырып — сындыр полбан...

Наа 2016 Чылба, қайран арғыштар!

Ырыстығ, абыр-қазық полар!Чарық кӧңну чӱректеринде ползун!Кӧӧленишпе, сағышпа чадар!Пас парчаң чоллары келиштиг ползун!Парчын кӱннери Наа Чылда қыннығ ползун!«Тадарлар» сайтың...

Алыптығ ныбақтаң «Алтын Сырық» ӱсдеги

Қайчы П. И. Кыдыяков… Алтын АрығАлтын Қаанның абаққайы полза,Тӱӱр эдегин тӱре тудунду,Қара эдегин қарчы тудунду.Алтын ӧргедең шыға пасты.Алып қарбашчыған черге чӱгӱр келди.«Эзе, қайранда Алтын Қааным,Алтынғызыңның чер алтынныңҚара айназынға улуғ сӱрӱннӱңнӱ,Алып...

«Меең черлерим — улуғ черлер!..»

Любовь АрбачаковаМеең черлерим — улуғ черлер!Кӧк тегриге қынапкел ӧскен,                        Ӱш ашқымнығТегри-Тиш тайға турча.Тегри-Тиш тайға паштарындаКӧк ӧлең              чай тооза                            қурубаан ӧсча.Тегри-Тиш тайға сыннарындаАқ қар        ...

Алыптығ ныбақ «Кӧк Қан» пажалғаны

Қайчы В. Е. Таннагашевтың алыптығ ныбағыАмдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға чарышкел Кӧк пӱр шықчиған тем полтур, Кӧгеришкел кӧк...

«Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде...»

Тадар сарынКӱмӱш тағдыӊ тӧзинде —Кӱмӱш пӱрлӱғ пай қазыӊ.Кӧленген мениӊ қыс паламКӱмӱштеӊ  артық кӧрӱнди.Чооқтанчық: Шор сӧӧғы, аал Березовая ГриваНом: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...

«Шырлап, шырлап суғ ақты...»

Тадар сарынШырлап, шырлап суғ ақты,Шамдар аттыӊ суғу;Кӱрлеп, кӱрлеп суғ ақтыКӱрен аттыӊ суғу.Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал СебиргаНом: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...

«Қабыргай черде чӧртарғай...»

Тадар сарынҚабыргай черде чӧртарғайҚалбақ туйғақтығ мал керек.Қалық аразында чӧрергеАртық сағыштығ эр керек.Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал АқкӧлНом: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...

Аңчы чооғы

Пир кижи аңнап чӧрген. Иирде (иир четкелди) одун албалып, одунну кезбалып, одаға ташыған. Тайғаға кижи ақтап шықты. Пир тижи кижи аға келеберген. Ол кижи чылаш полған.Аға келгенде эпчи кижи ойнапкелип ол кижини қылчығаштады. Аңчы қоруққан. Анаң соонда от иштепсалып,...

Тағ ээзилер ныбақтарды кӧӧленчалар

Пир кижи аңнап чӧрчат, иирде одаңа келеберип, қайлап одурчыған. Ағаш аразынаң пир қыс палазы шықкел, аң от қажына одурсалған. Ол қыс палазы маттап тыңнапкел ныбақ уғуп-одурчытқанда ағаш аразынаң шығып ийги кижи келебергеннер. Келебер, лардың пирези по қыс палазың...

Тағ ээзиниң аара чооқ

Қазыр теп тайғада аңнар қалын полған: албуға, тииң, қандус, тӱлгӱ, коланақ, пашқа-пашқа аңнарды ӧдӱргеннер. Қорумда кӧп албуғалар аңыққа қапқаннар.Кӱскӱ келгенде қар тӱшпарды. Шаналарын тағрап ашыққалып сӧрткелериң тартынғанче, ол тайғаға парғаннар. Ол тайғаға келип...

Суғ ээзиниң аара чооқ

Суғдуң ээзи парып тағға кирпартир. Араға ижип эзирип чығылабертир. Анаң суғ парбан турабертир. Аға қам кирип кӧрӱнмес қымысқазын суғдун ээзиниң пажына урапертир. Анаң қам нанып шығарға эткенде ааң кирген эжиги пектелип партыр.Қам ажып чӧреберген. Ырақ парып чердин...

Страница 2 из 3123