Тадарлар.ру

Тадар сарыннар

Эрке чаштығ темисте Эрке чаштығ темисте Эштенип чӧрген арғыжым. Оғлан чаштығ темисте Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. Алтын меениң позағамны Адалап-келип алтап киргенде, Қайде ӱргӱнмечең мен полғам, Қайде сыйлап кӧрбечең полғам?! Ат пажынның...

Орбун

Пурунғу Орбун алында чатчыған кижилер эски чуртаң келген полтурлар. Эски чуртқа анда чатқан полтур (анда чаттырлар). Амдағы чатчыған алдаң тӧрт персте тӧбере. Анаң чабал ағрығ шықкелип қалық-чон кӧшӱп парыбыстырлар. Парис кам чабал небе — айна...

«Меең черлерим — улуғ черлер!..»

Любовь Арбачакова Меең черлерим — улуғ черлер! Кӧк тегриге қынапкел ӧскен,                         Ӱш ашқымнығ Тегри-Тиш тайға турча. Тегри-Тиш тайға паштарында Кӧк ӧлең               чай тооза                             қурубаан ӧсча. Тегри-Тиш...

Шор оғаннары

Аймақтың ӱстӱнде, тағ нағында, мӧзӱкте пир эм турча. Кӧзӱнек алында, шеден қыйзында, ныбыртар тӧзӱнде, чартыларда сағбайлары ағаар парған пир улуғ кижи одурча, ааң қыйзында пир оолақ одурча. Ол улуғ эр кижи оолақпа эрбектешчығаннарда, эмнең пир...

Наа 2019 Чылба!

Пис сақтапчабыс қайғаларды,
Пӱтчабыс пис ныбақтарға,
Пис кӧӧленчабыс Наа Чылды!
Ӱргӱнӱш писпе қачанда-да полар,
Абыр,  ырыс   писке Наа Чыл акелзин!
«Тадарлар» сайтың редакциязы
Перейти на
Қазақ язык

Қузуғаш (чооқ)

Прас пажында Шодроводаң ӧре  шыққанда пир улуғ қайа ӱстӱнде улуғ қузуқ ӧстӱ. Тазылларыба таштарға тудунуп кичигден ала ӧзӱп пир чӱс артық чаш турубусту. Қайдығ чозақпа аңжен чаш қуруғ ташқа тудулду, пирда кижи уңнаванча. Салғыннар аны пӱгӱп...

Наа 2017 Чылба!

Иженишпе, ӱргӱнишпе, кӧӧленишпе
Кирзин слердиң эмге Наа Чыл,
Абыр-қазық акелзин!
Ырыстығ ползун Наа Чыл!
«Тадарлар» сайтың редакциязы
Перейти на
Қазақ язык

Узун алтын шаштығ суғ ээзи

Суғ ээзи алтын шаштығ алтын тарақтығ чылаш тижи кижи полуп кижиге кӧрӱнча. Суғ ээзи кӱскӱде тудар алтында кижиге кӧрӱнгенде эбезе одурбалып уқча, эбезе тезе қолпақ ӱстӱне одурсалып позунуң чайзан алтын узун шажын таранча. Суғ ээзиниң тарағы қараққа...

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги (Қудаларғаны паза тойы Ай Маңыс алыптың) Қара тӱлгӱ пӧрӱктиг аттығ-шаптығ Ай МаңысШақ по черге келчаттыр.Алтын шарчын тӧзӱне қазал тӱжип,Ат пажынаң аттыққаны.Анаң чақшы кӧрзелер —По аймақчы ат ӱстӱне тогус пыжығ...

От қушчағы

Чер чайалган соонда ар тыннығ небелер пӱткен соонда кижилерге Улген от пербен полтур. Аң қуш тайғада чақшы чатчытқан полтур. Қуштарға уйаларында чылығ полтур қуштардың чӱглер полтур. Аңнарға эдоқ иннеринде чылығоқ полтур: аңнар тӱктуг полтур. Чииш...

Алыптығ ныбақ «Қааннаң чабыс Қан-Перген» пажалғаны

Қайчы С. С. Торбоковтың алыптығ ныбағы Пурун пурун полчадырзын, Пурунғу тӧлден соонда полған, Амдағы тӧлдӱн алдында полған Чеген келе тӧзелер темде, По чер полза чайалар шенде. Қалақ пыла тағ пӧлер шенде, Қамыш пыла суғ пӧлер шенде. Арыг кӱнӱң...

Қам тӧстери

Пир қам кижи полған полтур. Ырақ тайғада чатқан полтур. Ол қам иштебен аңнабан чаткан полтур. «Меең тӧстерим мени азырарлар силер аннагылалар!» — аңчыларға айтқан. Ол қамның келиннери тайғага шығып қарығ-териг аң қуш аңнап сӧртеп акелген. Пазоқ қам...

Тағ ээзилер ныбақтарды кӧӧленчалар

Пир кижи аңнап чӧрчат, иирде одаңа келеберип, қайлап одурчыған. Ағаш аразынаң пир қыс палазы шықкел, аң от қажына одурсалған. Ол қыс палазы маттап тыңнапкел ныбақ уғуп-одурчытқанда ағаш аразынаң шығып ийги кижи келебергеннер. Келебер, лардың пирези...

Чӧӧк cелейдиң қарақтары қызыл

Пурун пурун полтур. Пир қатнап кӱскӱ тужинда тайға аразында қуштардын пир чыылығ полған полтур. Пашқа черге учуғарға тем салыжарға чыылғаннар полтурлар. Парчын қуштар чыылыға келген полтур. Пирле cелей қуш чыылыға парбан полтур. Эртен турала, қуштар...

«Қабыргай черде чӧртарғай...»

Тадар сарын Қабыргай черде чӧртарғайҚалбақ туйғақтығ мал керек.Қалық аразында чӧрергеАртық сағыштығ эр керек. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Ақкӧл Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова...

Наа 2018 Чылба!

Наа Чылда парчазынға алғапчабыс Ырыстығ айас кӱннерди! Кӧӧлениш слерди эбирзин, Ол чадыгда маттап керек. Эженишпе, эркебе Тоолдырзын тооза эбире, Ойназынар маттап сырлар, Қыйзында ползун пӱдӱштиг арғыш! «Тадарлар» сайтың редакциязы Перейти на Қазақ...

Алтын Маня

Мен кичиг полғанда, школда ӱргенгенде, пистиң техничка полду. Парчазы аны Маня-печеш тегеннер. Ол писти маттап кӧргӱзӱводурған разный-разный эрбекпе. Пир қатнап писке айтча, что школда айна чӧрча. Маня-печеш пир қатнап аны уқбалтыр қайде ол айна...

Часқыба шым

Стол кексине одурыбызаберип, Игорь Костачаков номнар чатчаң сол чанға пажын пурыбысты, анаң кӧзнекке ӱр кӧрди. Ырақта қара тағ, қар шала чоқ эдинип, қарарып турчаттыр. Ааң тӧзӱнде, ағаш қыйзыба қара суғчақ, қайы черде кӧрӱнип, толғайлап қапчығай...

Наа 2016 Чылба, қайран арғыштар!

Ырыстығ, абыр-қазық полар!
Чарық кӧңну чӱректеринде ползун!
Кӧӧленишпе, сағышпа чадар!
Пас парчаң чоллары келиштиг ползун!
Парчын кӱннери Наа Чылда қыннығ ползун!
«Тадарлар» сайтың редакциязы
Перейти на
Қазақ язык

Апшақ эпчи кижини ининне апарыбысқан

Эпчи кижи пес қас чӧрчитқанда аға апшақ келе-берген. Келип ол эпчини қучақтаб-алып, ининне апарыбысқан. Анаң ининде қада алты ай чатқаннар. Анаң ол эпчи часқыда усқан келзе, апшағы чоғул, позу пала туғбалған — чардығы чылаш, чардығы тӱктӱг полған...