Тадарлар.ру

Блог

Тадар сарыннар

Эрке чаштығ темисте Эрке чаштығ темисте Эштенип чӧрген арғыжым. Оғлан чаштығ темисте Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. Алтын меениң позағамны Адалап-келип алтап киргенде, Қайде ӱргӱнмечең мен полғам, Қайде сыйлап...

Чӧӧк cелейдиң қарақтары қызыл

Пурун пурун полтур. Пир қатнап кӱскӱ тужинда тайға аразында қуштардын пир чыылығ полған полтур. Пашқа черге учуғарға тем салыжарға чыылғаннар полтурлар. Парчын қуштар чыылыға келген полтур. Пирле cелей қуш чыылыға...

Апшақ эпчи кижини ининне апарыбысқан

Эпчи кижи пес қас чӧрчитқанда аға апшақ келе-берген. Келип ол эпчини қучақтаб-алып, ининне апарыбысқан. Анаң ининде қада алты ай чатқаннар. Анаң ол эпчи часқыда усқан келзе, апшағы чоғул, позу пала туғбалған — чардығы...

Узун алтын шаштығ суғ ээзи

Суғ ээзи алтын шаштығ алтын тарақтығ чылаш тижи кижи полуп кижиге кӧрӱнча. Суғ ээзи кӱскӱде тудар алтында кижиге кӧрӱнгенде эбезе одурбалып уқча, эбезе тезе қолпақ ӱстӱне одурсалып позунуң чайзан алтын узун шажын...

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги (Қудаларғаны паза тойы Ай Маңыс алыптың) Қара тӱлгӱ пӧрӱктиг аттығ-шаптығ Ай МаңысШақ по черге келчаттыр.Алтын шарчын тӧзӱне қазал тӱжип,Ат пажынаң аттыққаны.Анаң чақшы кӧрзелер —По...

Қузуғаш (чооқ)

Прас пажында Шодроводаң ӧре  шыққанда пир улуғ қайа ӱстӱнде улуғ қузуқ ӧстӱ. Тазылларыба таштарға тудунуп кичигден ала ӧзӱп пир чӱс артық чаш турубусту. Қайдығ чозақпа аңжен чаш қуруғ ташқа тудулду, пирда кижи уңнаванча...

Наа 2016 Чылба, қайран арғыштар!

Ырыстығ, абыр-қазық полар!
Чарық кӧңну чӱректеринде ползун!
Кӧӧленишпе, сағышпа чадар!
Пас парчаң чоллары келиштиг ползун!
Парчын кӱннери Наа Чылда қыннығ ползун!
«Тадарлар» сайтың редакциязы

Алыптығ ныбақтаң «Алтын Сырық» ӱсдеги

Қайчы П. И. Кыдыяков … Алтын АрығАлтын Қаанның абаққайы полза, Тӱӱр эдегин тӱре тудунду,Қара эдегин қарчы тудунду.Алтын ӧргедең шыға пасты.Алып қарбашчыған черге чӱгӱр келди.«Эзе, қайранда Алтын Қааным,Алтынғызыңның чер...

«Меең черлерим — улуғ черлер!..»

Любовь Арбачакова Меең черлерим — улуғ черлер! Кӧк тегриге қынапкел ӧскен,                         Ӱш ашқымнығ Тегри-Тиш тайға турча. Тегри-Тиш тайға паштарында Кӧк ӧлең               чай тооза...

Алыптығ ныбақ «Кӧк Қан» пажалғаны

Қайчы В. Е. Таннагашевтың алыптығ ныбағы Амдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға...

«Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде...»

Тадар сарын Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде —Кӱмӱш пӱрлӱғ пай қазыӊ.Кӧленген мениӊ қыс паламКӱмӱштеӊ  артық кӧрӱнди. Чооқтанчық: Шор сӧӧғы, аал Березовая Грива Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге...

«Шырлап, шырлап суғ ақты...»

Тадар сарын Шырлап, шырлап суғ ақты,Шамдар аттыӊ суғу;Кӱрлеп, кӱрлеп суғ ақтыКӱрен аттыӊ суғу. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Себирга Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен Л. И...