Тадарлар.ру

Блог

Наа 2019 Чылба!

Пис сақтапчабыс қайғаларды,
Пӱтчабыс пис ныбақтарға,
Пис кӧӧленчабыс Наа Чылды!
Ӱргӱнӱш писпе қачанда-да полар,
Абыр,  ырыс   писке Наа Чыл акелзин!
«Тадарлар» сайтың редакциязы

Наа 2018 Чылба!

Наа Чылда парчазынға алғапчабыс Ырыстығ айас кӱннерди! Кӧӧлениш слерди эбирзин, Ол чадыгда маттап керек. Эженишпе, эркебе Тоолдырзын тооза эбире, Ойназынар маттап сырлар, Қыйзында ползун пӱдӱштиг арғыш! «Тадарлар»...

Наа 2017 Чылба!

Иженишпе, ӱргӱнишпе, кӧӧленишпе
Кирзин слердиң эмге Наа Чыл,
Абыр-қазық акелзин!
Ырыстығ ползун Наа Чыл!
«Тадарлар» сайтың редакциязы

Орбун

Пурунғу Орбун алында чатчыған кижилер эски чуртаң келген полтурлар. Эски чуртқа анда чатқан полтур (анда чаттырлар). Амдағы чатчыған алдаң тӧрт персте тӧбере. Анаң чабал ағрығ шықкелип қалық-чон кӧшӱп парыбыстырлар...

Қам тӧстери

Пир қам кижи полған полтур. Ырақ тайғада чатқан полтур. Ол қам иштебен аңнабан чаткан полтур. «Меең тӧстерим мени азырарлар силер аннагылалар!» — аңчыларға айтқан. Ол қамның келиннери тайғага шығып қарығ-териг аң қуш...

От қушчағы

Чер чайалган соонда ар тыннығ небелер пӱткен соонда кижилерге Улген от пербен полтур. Аң қуш тайғада чақшы чатчытқан полтур. Қуштарға уйаларында чылығ полтур қуштардың чӱглер полтур. Аңнарға эдоқ иннеринде чылығоқ...

Не жалей дрова, казак

Пурунғу темде, Мраста Казастаң тӧбере пир аалчақ полду — Алтынғы- Аал (Сибирга). Ол Алтынғы-аалда апшшйба қуртуйақ чаттырлар. Эмчектери Мрас қажинда полду. Часқыда Мраспа ағаштар ағысбодурғаннар. Қайы ағаштар сынық...

Алтын Маня

Мен кичиг полғанда, школда ӱргенгенде, пистиң техничка полду. Парчазы аны Маня-печеш тегеннер. Ол писти маттап кӧргӱзӱводурған разный-разный эрбекпе. Пир қатнап писке айтча, что школда айна чӧрча. Маня-печеш пир қатнап...

Тадар сарыннар

Эрке чаштығ темисте Эрке чаштығ темисте Эштенип чӧрген арғыжым. Оғлан чаштығ темисте Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. Алтын меениң позағамны Адалап-келип алтап киргенде, Қайде ӱргӱнмечең мен полғам, Қайде сыйлап...

Чӧӧк cелейдиң қарақтары қызыл

Пурун пурун полтур. Пир қатнап кӱскӱ тужинда тайға аразында қуштардын пир чыылығ полған полтур. Пашқа черге учуғарға тем салыжарға чыылғаннар полтурлар. Парчын қуштар чыылыға келген полтур. Пирле cелей қуш чыылыға...

Апшақ эпчи кижини ининне апарыбысқан

Эпчи кижи пес қас чӧрчитқанда аға апшақ келе-берген. Келип ол эпчини қучақтаб-алып, ининне апарыбысқан. Анаң ининде қада алты ай чатқаннар. Анаң ол эпчи часқыда усқан келзе, апшағы чоғул, позу пала туғбалған — чардығы...

Узун алтын шаштығ суғ ээзи

Суғ ээзи алтын шаштығ алтын тарақтығ чылаш тижи кижи полуп кижиге кӧрӱнча. Суғ ээзи кӱскӱде тудар алтында кижиге кӧрӱнгенде эбезе одурбалып уқча, эбезе тезе қолпақ ӱстӱне одурсалып позунуң чайзан алтын узун шажын...