Тадарлар.ру

Блог

Шор оғаннары

Аймақтың ӱстӱнде, тағ нағында, мӧзӱкте пир эм турча. Кӧзӱнек алында, шеден қыйзында, ныбыртар тӧзӱнде, чартыларда сағбайлары ағаар парған пир улуғ кижи одурча, ааң қыйзында пир оолақ одурча. Ол улуғ эр кижи оолақпа...

Часқыба шым

Стол кексине одурыбызаберип, Игорь Костачаков номнар чатчаң сол чанға пажын пурыбысты, анаң кӧзнекке ӱр кӧрди. Ырақта қара тағ, қар шала чоқ эдинип, қарарып турчаттыр. Ааң тӧзӱнде, ағаш қыйзыба қара суғчақ, қайы черде...

Қожа поларға ӱргеннерге керек

Ӱш оолақтың шығара чоқ. Элардың адылары: Челей, Алеша, Денис. Челей ээңне улуйе полар. Челейга тӧрт чаш, пешке четче. Алешаба Денис пир чаштығлар. Челей Алешадың Денисба постуғ оолақ. Денис Алешадың арий чабызарықта...

«Қайдат тарындың маға?»

Алешаның ичезе мӧт албалған. Ол мӧт литровый панкаба кладобайға акирип тургуссалған. Алеша мӧтте матап қынған. Ол кӱн Алеша чӱгӱр чӧрип кладобайға кире салған. Турсал, эбире кӧрӱнди. Аның, қарча шығыра саларга сананда...

Наа 2019 Чылба!

Пис сақтапчабыс қайғаларды,
Пӱтчабыс пис ныбақтарға,
Пис кӧӧленчабыс Наа Чылды!
Ӱргӱнӱш писпе қачанда-да полар,
Абыр,  ырыс   писке Наа Чыл акелзин!
«Тадарлар» сайтың редакциязы

Наа 2018 Чылба!

Наа Чылда парчазынға алғапчабыс Ырыстығ айас кӱннерди! Кӧӧлениш слерди эбирзин, Ол чадыгда маттап керек. Эженишпе, эркебе Тоолдырзын тооза эбире, Ойназынар маттап сырлар, Қыйзында ползун пӱдӱштиг арғыш! «Тадарлар»...

Наа 2017 Чылба!

Иженишпе, ӱргӱнишпе, кӧӧленишпе
Кирзин слердиң эмге Наа Чыл,
Абыр-қазық акелзин!
Ырыстығ ползун Наа Чыл!
«Тадарлар» сайтың редакциязы

Орбун

Пурунғу Орбун алында чатчыған кижилер эски чуртаң келген полтурлар. Эски чуртқа анда чатқан полтур (анда чаттырлар). Амдағы чатчыған алдаң тӧрт персте тӧбере. Анаң чабал ағрығ шықкелип қалық-чон кӧшӱп парыбыстырлар...

Қам тӧстери

Пир қам кижи полған полтур. Ырақ тайғада чатқан полтур. Ол қам иштебен аңнабан чаткан полтур. «Меең тӧстерим мени азырарлар силер аннагылалар!» — аңчыларға айтқан. Ол қамның келиннери тайғага шығып қарығ-териг аң қуш...

От қушчағы

Чер чайалган соонда ар тыннығ небелер пӱткен соонда кижилерге Улген от пербен полтур. Аң қуш тайғада чақшы чатчытқан полтур. Қуштарға уйаларында чылығ полтур қуштардың чӱглер полтур. Аңнарға эдоқ иннеринде чылығоқ...

Не жалей дрова, казак

Пурунғу темде, Мраста Казастаң тӧбере пир аалчақ полду — Алтынғы- Аал (Сибирга). Ол Алтынғы-аалда апшшйба қуртуйақ чаттырлар. Эмчектери Мрас қажинда полду. Часқыда Мраспа ағаштар ағысбодурғаннар. Қайы ағаштар сынық...

Алтын Маня

Мен кичиг полғанда, школда ӱргенгенде, пистиң техничка полду. Парчазы аны Маня-печеш тегеннер. Ол писти маттап кӧргӱзӱводурған разный-разный эрбекпе. Пир қатнап писке айтча, что школда айна чӧрча. Маня-печеш пир қатнап...