Орбун

Орбун

Пурунғу Орбун алында чатчыған кижилер эски чуртаң келген полтурлар. Эски чуртқа анда чатқан полтур (анда чаттырлар). Амдағы чатчыған алдаң тӧрт персте тӧбере. Анаң чабал ағрығ шықкелип қалық-чон кӧшӱп парыбыстырлар. Парис кам чабал небе — айна акелип, тӱжуртӱр. Ол тем...
Қам тӧстери

Қам тӧстери

Пир қам кижи полған полтур. Ырақ тайғада чатқан полтур. Ол қам иштебен аңнабан чаткан полтур. «Меең тӧстерим мени азырарлар силер аннагылалар!» — аңчыларға айтқан. Ол қамның келиннери тайғага шығып қарығ-териг аң қуш аңнап сӧртеп акелген. Пазоқ қам айтты: «Тайға шығып...
От қушчағы

От қушчағы

Чер чайалган соонда ар тыннығ небелер пӱткен соонда кижилерге Улген от пербен полтур. Аң қуш тайғада чақшы чатчытқан полтур. Қуштарға уйаларында чылығ полтур қуштардың чӱглер полтур. Аңнарға эдоқ иннеринде чылығоқ полтур: аңнар тӱктуг полтур. Чииш пар полтур. Чақшы...

Не жалей дрова, казак

Пурунғу темде, Мраста Казастаң тӧбере пир аалчақ полду — Алтынғы- Аал (Сибирга). Ол Алтынғы-аалда апшшйба қуртуйақ чаттырлар. Эмчектери Мрас қажинда полду. Часқыда Мраспа ағаштар ағысбодурғаннар. Қайы ағаштар сынық полғаннар. Андығ ағаштарды кижилер туткелип, одунға...

Алтын Маня

Мен кичиг полғанда, школда ӱргенгенде, пистиң техничка полду. Парчазы аны Маня-печеш тегеннер. Ол писти маттап кӧргӱзӱводурған разный-разный эрбекпе. Пир қатнап писке айтча, что школда айна чӧрча. Маня-печеш пир қатнап аны уқбалтыр қайде ол айна чӧрчағаны, анаң эмнең...
Чӧӧк cелейдиң қарақтары қызыл

Чӧӧк cелейдиң қарақтары қызыл

Пурун пурун полтур. Пир қатнап кӱскӱ тужинда тайға аразында қуштардын пир чыылығ полған полтур. Пашқа черге учуғарға тем салыжарға чыылғаннар полтурлар. Парчын қуштар чыылыға келген полтур. Пирле cелей қуш чыылыға парбан полтур. Эртен турала, қуштар чыылығ полған...
Апшақ эпчи кижини ининне апарыбысқан

Апшақ эпчи кижини ининне апарыбысқан

Эпчи кижи пес қас чӧрчитқанда аға апшақ келе-берген. Келип ол эпчини қучақтаб-алып, ининне апарыбысқан. Анаң ининде қада алты ай чатқаннар. Анаң ол эпчи часқыда усқан келзе, апшағы чоғул, позу пала туғбалған — чардығы чылаш, чардығы тӱктӱг полған. Анаң эпчи инең шық...
Узун алтын шаштығ суғ ээзи

Узун алтын шаштығ суғ ээзи

Суғ ээзи алтын шаштығ алтын тарақтығ чылаш тижи кижи полуп кижиге кӧрӱнча. Суғ ээзи кӱскӱде тудар алтында кижиге кӧрӱнгенде эбезе одурбалып уқча, эбезе тезе қолпақ ӱстӱне одурсалып позунуң чайзан алтын узун шажын таранча. Суғ ээзиниң тарағы қараққа кӧрӱнзе да қолба...
Қузуғаш (чооқ)

Қузуғаш (чооқ)

Прас пажында Шодроводаң ӧре  шыққанда пир улуғ қайа ӱстӱнде улуғ қузуқ ӧстӱ. Тазылларыба таштарға тудунуп кичигден ала ӧзӱп пир чӱс артық чаш турубусту. Қайдығ чозақпа аңжен чаш қуруғ ташқа тудулду, пирда кижи уңнаванча. Салғыннар аны пӱгӱп, сындырып — сындыр полбан...

Аңчы чооғы

Пир кижи аңнап чӧрген. Иирде (иир четкелди) одун албалып, одунну кезбалып, одаға ташыған. Тайғаға кижи ақтап шықты. Пир тижи кижи аға келеберген. Ол кижи чылаш полған. Аға келгенде эпчи кижи ойнапкелип ол кижини қылчығаштады. Аңчы қоруққан. Анаң соонда от иштепсалып,...
Страница 1 из 212