Фольклор


09.02.2016

Тадар сарыннар

Эрке чаштығ темисте Эрке чаштығ темисте Эштенип чӧрген арғыжым. Оғлан чаштығ темисте Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. Алтын меениң позағамны Адалап-келип алтап киргенде, Қайде ӱргӱнмечең мен полғам, Қайде сыйлап кӧрбечең полғам?! Ат пажынның алтыннаң артық Меениң сен арғыжым. Адалап-келген алып келгенде, Қайде […]
24.01.2016

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги (Қудаларғаны паза тойы Ай Маңыс алыптың) Қара тӱлгӱ пӧрӱктиг аттығ-шаптығ Ай МаңысШақ по черге келчаттыр.Алтын шарчын тӧзӱне қазал тӱжип,Ат пажынаң аттыққаны.Анаң чақшы кӧрзелер —По аймақчы ат ӱстӱне тогус пыжығ эт астыр,Тоғус торсуқ аш астыр.Алтын маққыш […]
23.12.2015

Алыптығ ныбақтаң «Алтын Сырық» ӱсдеги

Қайчы П. И. Кыдыяков … Алтын АрығАлтын Қаанның абаққайы полза, Тӱӱр эдегин тӱре тудунду,Қара эдегин қарчы тудунду.Алтын ӧргедең шыға пасты.Алып қарбашчыған черге чӱгӱр келди.«Эзе, қайранда Алтын Қааным,Алтынғызыңның чер алтынныңҚара айназынға улуғ сӱрӱннӱңнӱ,Алып сӱрӱннӱңнӱ нооға пастырчаң?!Арған калған кӱжӱңнӱПашқа тартынып чоқ шабыспаанчаң?!» Ээде қыйғыр келип […]
18.12.2015

Алыптығ ныбақ «Кӧк Қан» пажалғаны

Қайчы В. Е. Таннагашевтың алыптығ ныбағы Амдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға чарышкел Кӧк пӱр шықчиған тем полтур, Кӧгеришкел кӧк  ӧлен ӧскен тем полтур. Қазың […]
14.12.2015

«Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде...»

Тадар сарын Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде —Кӱмӱш пӱрлӱғ пай қазыӊ.Кӧленген мениӊ қыс паламКӱмӱштеӊ  артық кӧрӱнди. Чооқтанчық: Шор сӧӧғы, аал Березовая Грива Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова
13.12.2015

«Шырлап, шырлап суғ ақты...»

Тадар сарын Шырлап, шырлап суғ ақты,Шамдар аттыӊ суғу;Кӱрлеп, кӱрлеп суғ ақтыКӱрен аттыӊ суғу. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Себирга Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова
12.12.2015

«Қабыргай черде чӧртарғай...»

Тадар сарын Қабыргай черде чӧртарғайҚалбақ туйғақтығ мал керек.Қалық аразында чӧрергеАртық сағыштығ эр керек. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Ақкӧл Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова