«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги

«Қаан Олақ» алыптығ ныбақтың ӱздеги (Қудаларғаны паза тойы Ай Маңыс алыптың) Қара тӱлгӱ пӧрӱктиг аттығ-шаптығ Ай МаңысШақ по черге келчаттыр.Алтын шарчын тӧзӱне қазал тӱжип,Ат пажынаң аттыққаны.Анаң чақшы кӧрзелер —По аймақчы ат ӱстӱне тогус пыжығ эт астыр,Тоғус...

Алыптығ ныбақтаң «Алтын Сырық» ӱсдеги

Қайчы П. И. Кыдыяков … Алтын АрығАлтын Қаанның абаққайы полза, Тӱӱр эдегин тӱре тудунду,Қара эдегин қарчы тудунду.Алтын ӧргедең шыға пасты.Алып қарбашчыған черге чӱгӱр келди.«Эзе, қайранда Алтын Қааным,Алтынғызыңның чер алтынныңҚара айназынға улуғ сӱрӱннӱңнӱ,Алып...

Алыптығ ныбақ «Кӧк Қан» пажалғаны

Қайчы В. Е. Таннагашевтың алыптығ ныбағы Амдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға чарышкел Кӧк пӱр шықчиған тем полтур, Кӧгеришкел кӧк...